Телефон за бърза поръчка: +359 89 66 219 77                                 Безплатна доставка при поръчки над 150 лв.

Всички категории

ПОЛИФЕНОЛИ RX

ПОЛИФЕНОЛИ RX

ПОЛИФЕНОЛИ RX


Естествените полифеноли са голяма група молекули (повече от 5000). Множество проучвания с животни, хора и епидемиологични групи са установили забележителните им здравословни свойства, ако се използват в контекста на естествения си произход. Ако обаче се идентифицират специфични класове в рамките на тази група, научните доказателства в полза на някои са категорично по-осезаеми. Полифенолите се делят на не-флавоноиди и флавоноиди. Този втори клас е разделен на няколко подгрупи въз основа на химичната структура, броя на хидроксилните групи и позицията на заместителите. Сред тях два специфични класа са обект на засилен интерес: какаови флаваноли и антоцианини, в полза на които се натрупаха значителен брой изследвания през последните години относно положителните ефекти, които притежават.


В действителност има някои ползи, в които флаванолите се отличават един от друг по степен на доказателственост, както и някои специфики относно антоцианините и по-специално делфинидините (специфичен вид антоцианин, съдържащ се в Maqui в 70% съотношение спрямо всички антоцианини - една уникална даденост на тези плодове). Има области, в които какаовите флаваноли и делфинидините от Маки проявяват и синергични действия.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФЛАВАНОЛИТЕ


Какаови флаваноли и сърдечно-съдово здраве


Флаванолите се намират в някои често консумирани храни, по-специално в какаовите зърна, в които присъстват във високи концентрации. Обичайните производни на какао са подложени на различна обработка, която намалява съдържанието на флаванол. За да се добият тези естествени молекули във висока и постоянна концентрация, е необходимо да се използват специфични производствени методи и технологии, насочени към запазването на флаванолите в техния естествен вид и концентрация.


Многобройни изследвания показват благотворното въздействие на какаовите флаваноли върху сърдечно-съдовата система. Решаващото действие на техните физиологични ефекти е модулиращата сила върху концентрациите на ендотелен азотен оксид; последните проучвания при хора и върху животински модели предполагат повишаване на активността на ензима  азотен оксид синтетаза (NOS) и следователно на нивата на биоактивен NO.


Доказано е, че какаовите флаваноли спомагат за поддържането на епител-зависима вазодилатация чрез този механизъм, спомагайки за поддържане на оптимален кръвен поток в съдовата система. Способността на кръвоносните съдове да реагират на увеличение в кръвния поток чрез дилатация се обозначава с акроним FMD (Flow Mediated Dilation/Поток Опосредствана Дилатация). Основната причина за FMD е именно освобождаването на азотен оксид (NO) от ендотелните клетки. Поддържането на добра гъвкавост на съдовете допринася за поддържане на адекватен приток на кръв във всички клетки, тъкани и органи. Какаовите флаваноли (главно епикатехини) могат да окажат важен ефект върху епител-зависимата FMD, както при остъри, така и при хронични състояния. Едно от най-интересните последствия от действието на какаовите флаваноли върху еластичността на съдовете е приносът за поддържане на нормалното кръвно налягане.

 

Какаови флаваноли и когнитивно здраве


Епидемиологичните изследвания показват, че редовният прием на флавоноиди може да бъде свързан с намаляване на риска от когнитивен спад. Едно от обясненията се крие в способността на флавоноидите да преодолеят кръвно-мозъчната бариера и да защитят уязвимите неврони чрез въздействие върху възпалителните процеси при невроните. Това се получава чрез намеса в пътищата, свързани с митоген-активираната протеин киназа (MAPK), която влияе върху регулацията на транскрипцията и пост-транскрипцията на iNOS и цитокини в активирани микроглиоми и астроцити (нервни клетки).


Флаванолите също могат да имат косвени неврокогнитивни ефекти чрез подобряване на ендотелната функция, опосредствано от увеличаването на бионаличността на азотен оксид; тези периферни съдови промени засягат и перфузията на мозъка, като по този начин осигуряват постоянно снабдяване с кислород и глюкоза, както и изхвърляне на страничните продукти на клетъчния метаболизъм.


Някои изследвания показват, че непрекъснатият прием на какаови флаваноли увеличава притока на кръв в сивото вещество, както и активността в някои области на мозъка. Тези ползи се отразяват на когнитивните способности: в клинично проучване, проведено върху 30 здрави индивиди, всъщност е имало важно подобрение на когнитивните и визуални функции, свързани с консумацията на какаови флаваноли, което повишава чувствителността на визуалния капацитет и необходимото време да се разпознае посока на движение. Тези ефекти са свързани не само с увеличаване на притока на кръв в мозъчните съдове, но и с увеличаване на циркулацията в ретината. Други проучвания свързват приема на флаваноли с повишаване на невронната ефективност по отношение на пространствената памет, стимулирайки пост-париеталните и централно-фронталните области на мозъка.

 


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕЛФИНИДИН

 

Делфинидинът на маки и антиоксидантна активност

 

Сред най-забележимите своиства на антоцианините е антиоксидантната активност, като делфинидините се открояват и с редица допълнителни особености. При разглеждането на антиоксидантната активност има два неща: пряката антиоксидантна активност на делфинидините и непряката активност и активирането на предпоставките за изявяване на антиоксидантните ресурси на организма. Като цяло антиоксидантната активност на полифенолите се състои във възпрепятстването на свободните радикали; механизмът до голяма степен зависи от радикалната форма на самата полифенолна молекула. Благодарение на структурата на полифенолите, тази радикална форма е много по-стабилна и по-малко реактивна от свободния радикал, като по този начин намалява потенциала за окислително увреждане. Този механизъм е още по-ефективен, колкото повече полифенолите имат потенциални резонансни форми, благодарение на пространствени, делокализирани "πи" системи. В случая на антоцианините те имат положителен заряд върху кислорода, присъстващ в централния пръстен, който от своя страна частично участва в резонанса и спомага за неговото удължаване. Фигура 1 показва примера на механизъм, включващ хидрокси в позиция 4 '. По подобен начин реакцията на "гасене" на свободния радикал може да включва всички хидроксилни групи на молекулата.

 

Стабилността се дължи на второ място на възможността за създаване на вътремолекулни водородни връзки между радикализираните кислородни атоми и съседните -OH групи. Делфинидини са сред антоцианините с най-висока антиоксидантна сила, както показват in vitro проучванията.

Характеристиката, която ги отличава от другите антоцианини, е броят на хидроксилните групи (общо 6): не само че има по-голям брой потенциални места за "гасене" на свободни радикали, но наличието на трите съседни -OH групи позволява по-голяма стабилизация на радикала, образуван именно чрез водородна връзка. Същите тези характеристики придават на делфинидините и подчертаното своиство разтворимост във вода.

По отношение на косвената антиоксидантна активност, Nrf2 е важен редукционно-чувствителен транскрипционен фактор, регулатор на важни антиоксидантни ензими и гени за детоксикация и има решаваща роля за поддържането на окислително-възстановителната хомеостаза в организма. Антиоксидантните фактори, регулирани от Nrf2 са например хинон оксидоредуктаза 1, хема оксигеназа, супероксид дисмутаза и каталаза. Делфинидините имат подчертана способност да активират Nrf2 зависимия антиоксидантен отговор.


От литературата може да се види как добавката с екстракт от Maqui, титриран в делфинидин, е в състояние да намали важен маркер на оксидативния стрес: концентрацията на окислен LDL холестерол (Ox-LDL). Подобни резултати са получени и по отношение на намаляването на присъствието на 8-изо-PGF2α в урината, друг маркер за клетъчно окисление. Взети заедно, тези резултати показват, че добавката с екстракт от Maqui може да допринесе за поддържането на нормално окислително състояние при здрави индивиди.

 

Делфинидините на маки и метаболизма на глюкозата


Сигналите за метаболитен стрес, свързани с излишните хранителни вещества, окислените липиди, оксидативният стрес, могат да активират транскрипционния фактор NF-κB, който, контролирайки експресията на гена, е решаващ за оркестриране на последващия възпалителен отговор, понижава сигнала за преобразуване на инсулин и допринася за инсулинова резистентност. Някои изследвания показват, че някои антоцианини, по-специално делфинидини, могат да модерират тази верига от събития, като инхибират активирането на NF-κB. Доказано е също, че делфинидините са в състояние да активират ензима AMP-киназа (AMPK) като директен механизъм, който от своя страна деактивира глюконеогенните ензими и увеличава усвояването на глюкоза чрез индуциране на глюкозни преносители GLUT. Последните проучвания показват, че екстракт от маки, титриран в делфинидин, е в състояние да намали нивата на глюкоза и инсулин на гладно и постпрандиалното им ниво при лица с намалена чувствителност към инсулин.

 

ДЕЛФИНИДИНИ И ФЛАВАНОЛИ: СИНЕРГИЯ


Функцията на PCG1α

 

Митохондриите са основните генератори на клетъчния АТФ - съединение, отговорно за съхранението и освобождаването на енергия за клетките. Експресията на митохондриални гени, кодирана до голяма степен в ядрото, се контролира от мрежа от транскрипционни фактори, транскрипционни коактиватори и транскрипционни ядропресори. Сред тези кофактори най-проучваният е транскрипционният коактиватор PCG-1 α.
PCG-1α е протеин без фиксирана третична структура, това му позволява да промени конформацията си и да взаимодейства с широк спектър от фактори и ензими благодарение на посттранслационни модификации, които позволяват нейното активиране или деактивиране.
По този начин PGC-1α се превръща в основният регулатор, който осигурява връзката между външните стимули и биогенезата и митохондриалната функция чрез регулиране на участващите гени и съответно енергийния метаболизъм; той се счита за един от основните посредници на външните сигнали.

 

Важността на PCG1α


Поради своята основна роля в биогенезата и митохондриалната функция, PGC-1 има жизнено важа роля върху метаболитната хомеостаза и върху производството на енергия от организма.
Понижаването и деактивирането му имат дълбоки ефекти върху общия метаболизъм, предразполагащ към наднормено тегло, метаболитен синдром и нарушаване на регулацията на глюкозния метаболизъм.
От друга страна, активирането му, включва по-добър контрол на енергийния метаболизъм и оптимизиране на съотношението между чистата мускулна маса и мастната маса.
PGC-1α може да се активира от редица фактори, включително физическа активност, както и от някои полифенолни молекули, по-специално антоцианидините на маки и флаванолите на какаото. 

 

Делфинидин от Maqui, какаови флаваноли и активиране на PCG1α: синергия


Както бе споменато, характерната особеност на какаовите флаваноли е стимулирането на производството на азотен оксид (NO), докато една от най-важните функции на делфинидини е насърчаването на активирането на ензима AMPK. Предполага се, че NO действа чрез регулиране на митохондриалното дишане, като по този начин променя съотношението AMP/ATP и индиректно активира AMPK. Следователно делфинидините и флаванолите помагат за активиране на AMPK синергично, първите директно, а вторите индиректно; AMPK от своя страна регулира експресията (изявата) на PGC-1α.

 

 

Редактирано от д-р Слав Димитров, кардиолог

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Блог

Блог

ПОЛИФЕНОЛИ RX

ПОЛИФЕНОЛИ RX

ПОЛИФЕНОЛИ RXЕстествените полифеноли са голяма група молекули (повече от 5000). Множество проучвания с животни, хора и епидемиологични групи са установили ПОЛИФЕНОЛИ RXЕстествените полифеноли са голяма група молекули (повече от 5000). Множество проучвания с животни, хора и епидемиологични групи са установили 2020-11-06T17:45:01+02:00 ПОЛИФЕНОЛИ RX

<!-- Load Facebook SDK for JavaScript --> <div id="fb-root"></div> <script>// <![CDATA[ (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); // ]]></script> <!-- Your share button code --> <div class="fb-share-button" data-href="https://www.enerzona.bg/article/polifenoli-rx-1" data-layout="button_count"></div> <p><strong>ПОЛИФЕНОЛИ RX</strong></p> <p><br />Естествените полифеноли са голяма група молекули (повече от 5000). Множество проучвания с животни, хора и епидемиологични групи са установили забележителните им здравословни свойства, ако се използват в контекста на естествения си произход. Ако обаче се идентифицират специфични класове в рамките на тази група, научните доказателства в полза на някои са категорично по-осезаеми. Полифенолите се делят на не-флавоноиди и флавоноиди. Този втори клас е разделен на няколко подгрупи въз основа на химичната структура, броя на хидроксилните групи и позицията на заместителите. Сред тях два специфични класа са обект на засилен интерес: какаови флаваноли и антоцианини, в полза на които се натрупаха значителен брой изследвания през последните години относно положителните ефекти, които притежават.</p> <p><br />В действителност има някои ползи, в които флаванолите се отличават един от друг по степен на доказателственост, както и някои специфики относно антоцианините и по-специално делфинидините (специфичен вид антоцианин, съдържащ се в Maqui в 70% съотношение спрямо всички антоцианини - една уникална даденост на тези плодове). Има области, в които какаовите флаваноли и делфинидините от Маки проявяват и синергични действия.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФЛАВАНОЛИТЕ</strong></p> <p><br /><strong>Какаови флаваноли и сърдечно-съдово здраве</strong></p> <p><br />Флаванолите се намират в някои често консумирани храни, по-специално в какаовите зърна, в които присъстват във високи концентрации. Обичайните производни на какао са подложени на различна обработка, която намалява съдържанието на флаванол. За да се добият тези естествени молекули във висока и постоянна концентрация, е необходимо да се използват специфични производствени методи и технологии, насочени към запазването на флаванолите в техния естествен вид и концентрация.</p> <p><br />Многобройни изследвания показват благотворното въздействие на какаовите флаваноли върху сърдечно-съдовата система. Решаващото действие на техните физиологични ефекти е модулиращата сила върху концентрациите на ендотелен<span>&nbsp;</span><strong>азотен оксид</strong>; последните проучвания при хора и върху животински модели предполагат повишаване на активността на ензима&nbsp; азотен оксид синтетаза (NOS) и следователно на нивата на биоактивен<span>&nbsp;</span><strong>NO</strong>.</p> <p><br />Доказано е, че какаовите флаваноли спомагат за поддържането на епител-зависима вазодилатация чрез този механизъм, спомагайки за поддържане на оптимален кръвен поток в съдовата система. Способността на кръвоносните съдове да реагират на увеличение&nbsp;в кръвния поток чрез дилатация се обозначава с акроним<span>&nbsp;</span><strong>FMD</strong><span>&nbsp;</span>(Flow Mediated Dilation/Поток Опосредствана Дилатация). Основната причина за<span>&nbsp;</span><strong>FMD</strong><span>&nbsp;</span>е именно освобождаването на азотен оксид (NO) от ендотелните клетки. Поддържането на добра гъвкавост на съдовете допринася за поддържане на адекватен приток на кръв във всички клетки, тъкани и органи. Какаовите флаваноли (главно епикатехини) могат да окажат важен ефект върху епител-зависимата&nbsp;<strong>FMD</strong>, както при остъри, така и при хронични състояния. Едно от най-интересните последствия от действието на какаовите флаваноли върху еластичността на съдовете е приносът за поддържане на нормалното кръвно налягане.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Какаови флаваноли и когнитивно здраве</strong></p> <p><br />Епидемиологичните изследвания показват, че редовният прием на флавоноиди може да бъде свързан с намаляване на риска от когнитивен спад. Едно от обясненията се крие в способността на флавоноидите да преодолеят кръвно-мозъчната бариера и да защитят уязвимите неврони чрез въздействие върху възпалителните процеси при невроните. Това се получава чрез намеса в пътищата, свързани с митоген-активираната протеин киназа (<strong>MAPK</strong>), която влияе върху регулацията на транскрипцията и пост-транскрипцията на<span>&nbsp;</span><strong>iNOS</strong><span>&nbsp;</span>и цитокини в активирани микроглиоми и астроцити (нервни клетки).</p> <p><br />Флаванолите също могат да имат косвени неврокогнитивни ефекти чрез подобряване на ендотелната функция, опосредствано от увеличаването на бионаличността на азотен оксид; тези периферни съдови промени засягат и перфузията на мозъка, като по този начин осигуряват постоянно снабдяване с кислород и глюкоза, както и изхвърляне на страничните продукти на клетъчния метаболизъм.</p> <p><br />Някои изследвания показват, че непрекъснатият прием на какаови флаваноли увеличава притока на кръв в сивото вещество, както и активността в някои области на мозъка. Тези ползи се отразяват на когнитивните способности: в клинично проучване, проведено върху 30 здрави индивиди, всъщност е имало важно подобрение на когнитивните и визуални функции, свързани с консумацията на какаови флаваноли, което повишава чувствителността на визуалния капацитет и необходимото време да се разпознае посока на движение. Тези ефекти са свързани не само с увеличаване на притока на кръв в мозъчните съдове, но и с увеличаване на циркулацията в ретината. Други проучвания свързват приема на флаваноли с повишаване на невронната ефективност по отношение на пространствената памет, стимулирайки пост-париеталните и централно-фронталните области на мозъка.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><strong>ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕЛФИНИДИН</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Делфинидинът на маки и антиоксидантна активност</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Сред най-забележимите своиства на антоцианините е антиоксидантната активност, като делфинидините се открояват и с редица допълнителни особености. При разглеждането на антиоксидантната активност има два неща: пряката антиоксидантна активност на делфинидините и непряката активност и активирането на предпоставките за изявяване на антиоксидантните ресурси на организма. Като цяло антиоксидантната активност на полифенолите се състои във възпрепятстването на свободните радикали; механизмът до голяма степен зависи от радикалната форма на самата полифенолна молекула. Благодарение на структурата на полифенолите, тази радикална форма е много по-стабилна и по-малко реактивна от свободния радикал, като по този начин намалява потенциала за окислително увреждане. Този механизъм е още по-ефективен, колкото повече полифенолите имат потенциални резонансни форми, благодарение на пространствени, делокализирани "&pi;и" системи. В случая на антоцианините те имат положителен заряд върху кислорода, присъстващ в централния пръстен, който от своя страна частично участва в резонанса и спомага за неговото удължаване. Фигура 1 показва примера на механизъм, включващ хидрокси в позиция 4 '. По подобен начин реакцията на "гасене" на свободния радикал може да включва всички хидроксилни групи на молекулата.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Стабилността се дължи на второ място на възможността за създаване на вътремолекулни водородни връзки между радикализираните кислородни атоми и съседните -OH групи. Делфинидини са сред антоцианините с най-висока антиоксидантна сила, както показват in vitro проучванията.</p> <p>Характеристиката, която ги отличава от другите антоцианини, е броят на хидроксилните групи (общо 6): не само че има по-голям брой потенциални места за "гасене" на свободни радикали, но наличието на трите съседни -OH групи позволява по-голяма стабилизация на радикала, образуван именно чрез водородна връзка. Същите тези характеристики придават на делфинидините и подчертаното своиство разтворимост във вода.</p> <p>По отношение на косвената антиоксидантна активност,<span>&nbsp;</span><strong>Nrf2</strong><span>&nbsp;</span>е важен редукционно-чувствителен транскрипционен фактор, регулатор на важни антиоксидантни ензими и гени за детоксикация и има решаваща роля за поддържането на окислително-възстановителната хомеостаза в организма. Антиоксидантните фактори, регулирани от<span>&nbsp;</span><strong>Nrf2</strong><span>&nbsp;</span>са например хинон оксидоредуктаза 1, хема оксигеназа, супероксид дисмутаза и каталаза. Делфинидините имат подчертана способност да активират<span>&nbsp;</span><strong>Nrf2</strong><span>&nbsp;</span>зависимия антиоксидантен отговор.</p> <p><br />От литературата може да се види как добавката с екстракт от Maqui, титриран в делфинидин, е в състояние да намали важен маркер на оксидативния стрес: концентрацията на окислен LDL холестерол (<strong>Ox-LDL</strong>). Подобни резултати са получени и по отношение на намаляването на присъствието на 8-изо-PGF2&alpha; в урината, друг маркер за клетъчно окисление. Взети заедно, тези резултати показват, че добавката с екстракт от Maqui може да допринесе за поддържането на нормално окислително състояние при здрави индивиди.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Делфинидините на маки и метаболизма на глюкозата</strong></p> <p><br />Сигналите за метаболитен стрес, свързани с излишните хранителни вещества, окислените липиди, оксидативният стрес, могат да активират транскрипционния фактор<span>&nbsp;</span><strong>NF-&kappa;B</strong>, който, контролирайки експресията на гена, е решаващ за оркестриране на последващия възпалителен отговор, понижава сигнала за преобразуване на инсулин и допринася за инсулинова резистентност. Някои изследвания показват, че някои антоцианини, по-специално делфинидини, могат да модерират тази верига от събития, като инхибират активирането на<span>&nbsp;</span><strong>NF-&kappa;B</strong>. Доказано е също, че делфинидините са в състояние да активират ензима AMP-киназа (<strong>AMPK</strong>) като директен механизъм, който от своя страна деактивира глюконеогенните ензими&nbsp;и увеличава усвояването на глюкоза чрез индуциране на глюкозни преносители<span>&nbsp;</span><strong>GLUT</strong>. Последните проучвания показват, че екстракт от маки, титриран в делфинидин, е в състояние да намали нивата на глюкоза и инсулин на гладно и постпрандиалното им ниво при лица с намалена чувствителност към инсулин.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ДЕЛФИНИДИНИ И ФЛАВАНОЛИ: СИНЕРГИЯ</strong></p> <p><br /><strong>Функцията на PCG1&alpha;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Митохондриите са основните генератори на клетъчния АТФ - съединение, отговорно за съхранението и освобождаването на енергия за клетките. Експресията на митохондриални гени, кодирана до голяма степен в ядрото, се контролира от мрежа от транскрипционни фактори, транскрипционни коактиватори и транскрипционни ядропресори. Сред тези кофактори най-проучваният е транскрипционният коактиватор<span>&nbsp;</span><strong>PCG-1 &alpha;.</strong><br /><strong>PCG-1&alpha;</strong><span>&nbsp;</span>е протеин без фиксирана третична структура, това му позволява да промени конформацията си и да взаимодейства с широк спектър от фактори и ензими благодарение на посттранслационни модификации, които позволяват нейното активиране или деактивиране.<br />По този начин&nbsp;<strong>PGC-1&alpha;</strong>&nbsp;се превръща в основният регулатор, който осигурява връзката между външните стимули и биогенезата и митохондриалната функция чрез регулиране на участващите гени и съответно енергийния метаболизъм; той се счита за един от основните посредници на външните сигнали.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Важността на PCG1&alpha;</strong></p> <p><br />Поради своята основна роля в биогенезата и митохондриалната функция,<span>&nbsp;</span><strong>PGC-1</strong><span>&nbsp;</span>има жизнено важа роля върху метаболитната хомеостаза и върху производството на енергия от организма.<br />Понижаването и деактивирането му имат дълбоки ефекти върху общия метаболизъм, предразполагащ към наднормено тегло, метаболитен синдром и нарушаване на регулацията на глюкозния метаболизъм.<br />От друга страна, активирането му, включва по-добър контрол на енергийния метаболизъм и оптимизиране на съотношението между чистата мускулна маса и мастната маса.<br /><strong>PGC-1&alpha;</strong><span>&nbsp;</span>може да се активира от редица фактори, включително физическа активност, както и от някои полифенолни молекули, по-специално антоцианидините на маки и флаванолите на какаото.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Делфинидин от Maqui, какаови флаваноли и активиране на PCG1&alpha;: синергия</strong></p> <p><br />Както бе споменато, характерната особеност на какаовите флаваноли е стимулирането на производството на азотен оксид (<strong>NO</strong>), докато една от най-важните функции на делфинидини е насърчаването на активирането на ензима<span>&nbsp;</span><strong>AMPK</strong>. Предполага се, че&nbsp;<strong>NO</strong>&nbsp;действа чрез регулиране на митохондриалното дишане, като по този начин променя съотношението<span>&nbsp;</span><strong>AMP/ATP</strong><span>&nbsp;</span>и индиректно активира<span>&nbsp;</span><strong>AMPK</strong>. Следователно делфинидините и флаванолите помагат за активиране на<span>&nbsp;</span><strong>AMPK</strong><span>&nbsp;</span>синергично, първите директно, а вторите индиректно;<span>&nbsp;</span><strong>AMPK</strong><span>&nbsp;</span>от своя страна регулира експресията (изявата) на<span>&nbsp;</span><strong>PGC-1&alpha;</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Редактирано от д-р Слав Димитров, кардиолог</p>

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки